Over SVO|PL

Organisatie

De afgelopen jaren heeft het onderwijs, net als alle andere sectoren, te maken gekregen met de terugtredende overheid. Scholen hebben daardoor meer autonomie gekregen en meer mogelijkheden om beleid te ontwikkelen op verschillende terreinen, van onderwijskundig tot personeels– en financieel beleid. Niettemin wordt alles wat wij doen gefinancierd met gemeenschapsgeld, met middelen die beschikbaar zijn gesteld door de overheid. Voor SVO|PL gaat dat om ongeveer 60 miljoen euro per jaar. Terecht dat daarover een heldere verantwoording gevraagd wordt. Niet alleen naar de overheid, maar ook naar onze omgeving.

College van Bestuur


Het College van Bestuur (CvB) is het wettelijk bevoegd gezag en is daarmee bestuurlijk verantwoordelijk. Het CvB bestaat uit twee bestuurders die in dienst zijn van de Stichting. 

Samenstelling College van Bestuur:
– drs. R.K.M. Bonekamp (voorzitter)
– mr. M. Epema (lid)

Het College van Bestuur is bereikbaar via het Bestuursbureau.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van het CvB en houdt toezicht op de wijze waarop het CvB zijn verantwoordelijkheid uitoefent. Daarnaast geeft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies aan het CvB.

– drs. E.A.J.W. Wessels CBM (voorzitter)
– mr. L.L.G.H. Scholl (vice–voorzitter)
– A.E.J. van den Brink MSc
– drs. A. Palmen, CFA
– W.R.H. Vliex, RA RO

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het Bestuursbureau.

Directieraad

De Directieraad is een adviserend, informerend en besluit-voorbereidend overleg, bestaande uit: 

– het College van Bestuur
– 
D. M. J. Herveille ( Sintermeertencollege)
– M.H.J. Janssen (Beroepscollege Parkstad Limburg)
– G. E. A. J. de Munck (Scholen van het Bernardinuscollege)
– I.H.H. Stijnen (Charlemagne College locatie Eijkhagen)

Externe vertrouwenspersonen

Voor klachten die niet op school- of bestuursniveau gemeld kunnen worden zijn onze externe vertrouwenspersonen bereikbaar.

Amanda Klein

info@prettigwerkenlimburg.nl

m 06 – 44 47 46 92

Patrick van Well

pvwell@qccinfo.com

m 06 – 46 63 14 03

Klachtencommissie

De Klachtencommissie van SVO|PL bestaat uit:

– de heer L.P.M.J. Harings (voorzitter)
– de heer mr. G.M.J. Prick (vicevoorzitter)
– de heer J.P.H. Jongen (secretaris)
– de heer mr. E.M.A. Gorissen
– mevrouw E. Verkoijen
– de heer J. Schroeder

e-mail: klachtencommissie@svopl.nl

De Klokkenluiderscommissie wordt samengesteld uit leden van de Klachtencommissie.
e-mail:
klokkenluiderscommissie@svopl.nl 

Functionaris Gegevensbescherming

A. Schokker
privacy@svopl.nl
045 – 571 25 97

Social media

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85–87

6417 BK Heerlen

Telefoonnummer: 045–5712597

E–mail: info@svopl.nl