Over SVO|PL

ANBI

SVO|PL is een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel ANBI of Goede Doelen Stichting genoemd, en is van daaruit ook opgenomen in het ANBI–register.

ANBI

1. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL)
2. RSIN–nr.: 3036261
3. Akerstraat 85–87, 6417 BK Heerlen, 045–5712597, info@svopl.nl
4. Doelstellingen
De missie is in de “strategienota SVO|PL 2017 – 2021” als volgt geformuleerd:
De SVO|PL biedt – met partners in de regio – op een toekomstgerichte wijze het beste onderwijs aan binnen een verantwoorde spreiding van voorzieningen van een hoog niveau. Onder het beste onderwijs verstaan we meer dan alleen cognitieve resultaten. Leerlingen ontwikkelen zich in de volle breedte van hun talenten. Om dat te realiseren borgen SVO|PL scholen al het goede dat reeds is ontwikkeld en staan ze in hun streven naar excellente resultaten open voor noodzakelijke innovaties.

SVO|PL-scholen werken vanuit verbondenheid tussen de scholen en met de omgeving. Onze scholen verschillen van elkaar in vorm en inhoud van het onderwijs maar komen overeen door de verbondenheid en samenwerking met elkaar. Het anders mogen zijn, uniciteit, en tegelijk in verbondenheid zijn met elkaar maakt de SVO|PL-scholen sterker als het gaat om de ontwikkeling van het onderwijs. We leren en werken in veilige, gedurfde en uitdagende omgevingen waarin we in toenemende mate mede-eigenaar worden van onze persoonlijke ontwikkeling.

We vertalen de Franciscaanse kernwaarden uniciteit, zelfstandigheid en actieve dienstbaarheid naar onze tijd en onze omgeving. Actieve dienstbaarheid komt onder andere tot uiting in het Franciscaanse leiderschap. Dienstbaarheid vertaalt zich niet in volgzaamheid maar vraagt om een actieve houding van allen waarbij leiding wordt genomen en keuzes worden gemaakt. Vanuit het eigen leiderschap en daaraan verbonden verantwoordelijkheid wordt een bijdrage aan het geheel geleverd. Samenwerken, creativiteit, lerend vermogen, kritisch denken, zelfvertrouwen en een ondernemende houding zijn competenties die we stimuleren. Om een beeld te kunnen krijgen van wat de toekomst vraagt, maken medewerkers en leerlingen actief kennis met de wereld buiten de school. We halen ook ervaringen, kennis en expertise van buiten de school in.

SVO|PL gaat uit van wederkerige relaties waarbij de gezamenlijke doelstellingen vertaald worden in de schoolplannen en concreet uitgevoerd worden binnen de eigen schoolomgeving. Leidinggevenden, medewerkers, leerlingen, ouders en andere stakeholders weten wat we van elkaar vragen. We spreken elkaar op een positieve manier aan als zaken beter kunnen en spreken onze waardering uit voor datgene wat goed gaat.

Motto in de missie is: “Voor elk kind het beste onderwijs”.

5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (strategienota 2017 – 2021)
Vanuit haar context stelt SVO|PL doelen die vooral in de dagelijkse schoolpraktijk tot uiting moeten komen. Doelen die relevant zijn voor onze leerlingen en zo ook door hen en hun omgeving ervaren worden. Doelen die zich veelal niet kunnen beperken tot een enkel beleidsterrein om succesvol gerealiseerd te kunnen worden. Doelen die alleen behaald kunnen worden door gebruik te maken van een competentie die essentieel is om krachten te bundelen en verschillen in deskundigheid en belangstelling te kunnen benutten: samenwerken.
Vanwege het tempo waarin ontwikkelingen elkaar opvolgen beperkt SVO|PL zich tot doelen voor de periode van 2017 tot 2021. De doelen sluiten voor een deel aan op de eisen die in het hier en nu worden gesteld. Zo wordt bij onderwijskwaliteit expliciet aandacht gegeven aan de veranderingen in het toezichtkader van de onderwijsinspectie.
In de wijze van uitvoering wil SVO|PL een meer toekomstgerichte aanpak laten terugkomen, bijvoorbeeld door intensieve vormen van samenwerking en gebruik van moderne technieken. SVO|PL ontwikkelt een gestandaardiseerd kwaliteitssysteem om vast te kunnen stellen of gestelde doelen worden gerealiseerd. Een systeem dat niet leidt maar ondersteunt om de leerling verder te helpen en docenten informatie geeft over vorderingen zowel in resultaat als proces van leren.

Onderwijs in ontwikkeling – Ons onderwijs bereidt leerlingen voor op een toekomst waarin leren en werken niet langer aparte en gescheiden fasen in een leven zijn maar een leven lang in voortdurende wisselwerking met elkaar staan. Deze ontwikkeling vraagt om een toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerling en (toekomstige) werknemer in het eigen ontwikkelproces. Deze groeiende verantwoordelijkheid van het individu gaat gepaard met een eveneens groter beroep om samen te kunnen werken vanuit de inbreng van verschillende expertises.
Het verder vergroten van de deskundigheid en bekwaamheid van onze medewerkers krijgt veel aandacht om actueel en relevant onderwijs te kunnen geven. We onderkennen dat we niet alles zelf kunnen doen omdat kennis, ervaring mogelijkheden binnen de eigen organisatie per definitie niet oneindig zijn. Deze beperking kan worden omgezet in mogelijkheden bij actief gebruik van faciliteiten, kennis en kunde buiten de eigen school. SVO|PL-scholen en hun medewerkers werken vanuit de netwerkgedachte waarbij kansen en mogelijkheden binnen en buiten de organisatie gekend en benut worden in het belang van de onderwijsontwikkeling. We dragen actief uit welke mogelijkheden, ervaring en kennis wij aan anderen kunnen bieden. Ook hier werken we vanuit de wederkerigheid.

Onderwijskwaliteit geborgd – Onder de borging van de onderwijskwaliteit verstaan we dat we zowel binnen de eigen organisatie, bestuur en school, op een structurele wijze de onderwijskwaliteit (o.a. rendementen) en de realisatie van doelen ontleend aan Strategienota en schoolplan bewaken en tevens voldoen aan het toezichtkader van de onderwijsinspectie per augustus 2017.
Naast de meetbare kwaliteit zetten we in op de merkbare kwaliteit, bijvoorbeeld als het gaat om persoonlijkheidsontwikkeling. Alle vormen van kwaliteit willen we de komende periode borgen en waar mogelijk versterken.

Communicatie en vergroten van kansen – Veel leerlingen in Parkstad hebben last van een achterstand op het vlak van taalvaardigheid. Een last die zwaarder weegt als de eisen met betrekking tot taalvaardigheid stijgen, zoals bijvoorbeeld in de vragen, opdrachten bij het centraal examen. Deze achterstand wordt gevoeld in alle schoolsoorten en alle vakken. Een verbetering van de taalvaardigheid vergroot de kans om succesvol een schoolloopbaan af te ronden en de kansen op een goede vervolgopleiding.
In de samenleving wordt een steeds groter beroep gedaan op de communicatievaardigheden. Overheid en werkgevers verwachten dat een burger mondig is in de positieve betekenis van het woord. Een mondige burger kan een boodschap overbrengen en begrijpt de boodschap van de ander. Communicatie gaat dan over elkaar begrijpen. Elkaar verstaan is een voorwaarde om te kunnen samenwerken. Een versterking van de communicatievaardigheden vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en stelt je in staat om een actief, begrijpend burger te zijn.
We leven in Euregio maar benutten onvoldoende de mogelijkheden van studeren en werken in deze regio. Het actief beheersen van een taal is een voorwaarde om kansen in het buitenland te benutten. In algemene zin geldt dat voor de Engelse taal die ook voor het Nederlandse vervolgonderwijs essentieel is. Voor de Euregio en de regio Parkstad in het bijzonder is de Duitse taal van belang om de mogelijkheden van studie en werk te vergroten.
Vaak wordt verondersteld dat leerlingen vanzelf digitaal vaardig worden buiten de school. Op sommige vlakken is dat het geval maar de vraag is of de daar ontwikkelde vaardigheden altijd aansluiten op actuele en toekomstige behoeften van studie en werk. We willen de digitale vaardigheid van onze leerlingen en medewerkers zo ontwikkelen dat ze optimaal de huidige mogelijkheden op het vlak van digitalisering kunnen benutten en over een goede basis beschikken voor toekomstige mogelijkheden. Hierbij hebben we ook oog voor de risico’s van digitalisering (o.a. cyberpesten, privacy, fake news) en hoe om te gaan met deze risico’s.

Samenwerking: met elkaar leren en werken – SVO|PL wordt gevormd door de scholen, een school wordt gevormd door personeel, leerlingen en ouders. Het zijn allemaal vormen van samenwerking waarbij weliswaar verschillen in rollen en verantwoordelijkheden zijn maar de verbinding ligt in het werken aan het beste onderwijs voor elke leerling.
We werken vanuit wederkerige relaties waarbij de doelstellingen van SVO|PL en de scholen leidend zijn. Ouders, leerlingen, medewerkers, leidinggevenden weten wat van elkaar verwacht en gevraagd mag worden. We ervaren dat we met elkaar in verbinding staan, elkaar nodig hebben om doelen te kunnen bereiken. We spreken elkaar aan op inzet en resultaten.

SVO|PL als (onderwijs)werkgever – SVO|PL wil een gezonde organisatie zijn waarin alle medewerkers een bijdrage leveren aan de doelstelling van het beste onderwijs voor elke leerling. Een organisatie die zo is ingericht dat recht wordt gedaan aan de talenten van onze medewerkers. SVO|PL onderzoekt de mogelijkheden voor werknemers om op een gezonde manier te kunnen blijven werken, daarbij gesteund door duurzame regelingen. Tegelijk zoekt SVO|PL naar mogelijkheden om het perspectief voor jonge, nieuwe medewerkers op een uitdagende loopbaan te vergroten.
De relatie tussen werkgever en werknemer is per definitie niet eenzijdig, zeker niet in een organisatie die staat voor samenwerking op alle niveaus. De basis voor de relatie wordt gelegd in het gesprek. Het gesprek van elke dag, vaak informeel, collegiaal en het gesprek met een meer formeel en soms hiërarchisch karakter. Het ene gesprek heeft niet meer of minder waarde van het andere. Beide zijn nodig voor en een teken van een positieve, gezonde organisatie waarin mensen gekend worden. SVO|PL wil bekendstaan als een betrouwbare werkgever die veel biedt aan de huidige en toekomstige werknemers.

SVO|PL als organisatie – In de afgelopen periode heeft een centralisatie van administratieve processen plaatsgevonden. Ook een groot deel van ICT-gerelateerde activiteiten zijn inmiddels gebundeld binnen het Bestuursbureau. Deze trend zal zich de komende jaren voortzetten en versterkt worden. Enerzijds vanwege de groeiende complexiteit en hiermee verbonden gevraagde deskundigheid, anderzijds om met een optimale inzet van personeel een maximale dienstverlening te realiseren.
Vanuit de digitale ontwikkelingen op financieel en administratief vlak wordt opnieuw naar de inrichting van de organisatie gekeken. De gevolgen op het personele vlak, zowel kwalitatief als kwantitatief, brengen we in kaart en vertalen we naar een gericht beleid. De integratie en verdere ontwikkeling van de leerlingenadministratie biedt tot nu toe onbenutte mogelijkheden als het gaat om datagebruik. Data die ons kunnen helpen om een nog betere inschatting te kunnen maken van welke vorm van onderwijs het beste past bij een individuele leerling of een groep van leerlingen en welke vorderingen gemaakt worden.

SVO|PL als regiobestuur en bestuur in de regio – Als extra uitdaging zien we de toegevoegde waarde van de SVO|PL-scholen voor de leerlingen in Parkstad en Euregio. We kunnen en willen een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van deze regio. Parkstad slaagt steeds beter in het scheppen van een eigen identiteit en het creëren van een aantrekkelijke woon-, leer- en werkomgeving. Onze leerlingen ondersteunen we bij het ontdekken van deze nieuwe kansen door (nog) meer aandacht voor buitenschools leren. Kennis, expertise en ervaring van buiten halen we de school in.
Naast al die kansen kent deze regio ook een sociale problematiek, die vergelijkbaar is met de grote steden in de Randstad. Het is onze opdracht een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de tweedeling in deze regio. In onze scholen ervaren we dagelijks dat een groep leerlingen vanuit de thuissituatie financieel, sociaal en cultureel op achterstand staat. Deze achterstand wordt gevoeld in alle schoolsoorten en alle vakken.
Door onderwijs op maat, positieve aandacht op sociaal en cultureel vlak en het structureel versterken van de taalvaardigheid helpen we mee deze kansenongelijkheid te verkleinen. Om ervoor te zorgen dat elke leerling het onderwijs en de zorg krijgt die passen bij zijn of haar ontwikkeling, neemt SVO|PL het voortouw in de samenwerking met andere onderwijspartners en maatschappelijke organisaties in de regio.

6. Bestuurssamenstelling
College van Bestuur
drs. R.K.M. Bonekamp, voorzitter
mr. M. Epema, lid

Raad van Toezicht
mr. G. J. H. M. Wagemans, voorzitter
mr. L.L.G.H. Scholl, vice-voorzitter
A. E. J. van de Brink MSc

drs. A. Paulissen CFA
W.R.J. Vliex, RA RO

7. Het beloningsbeleid
Conform de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector (WNT). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding conform de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur. De leden van het College van Bestuur hebben een arbeidscontract op basis van de cao voor onderwijsbestuurders in het voortgezet onderwijs. De overige medewerkers van de stichting ontvangen een beloning conform de cao voortgezet onderwijs.

8. Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten: zie onder punt 5.

9. Financiële verantwoording
De balans en de resultatenrekening, inclusief toelichting, over de jaren afgelopen 5 jaar zijn als volgt: 
– Balans 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
– Resultatenrekening 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
– Toelichting cijfers SVO|PL kalenderjaar 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

Social media

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85–87

6417 BK Heerlen

Telefoonnummer: 045–5712597

E–mail: info@svopl.nl