Over SVO|PL

ANBI

SVO|PL is een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel ANBI of Goede Doelen Stichting genoemd, en is van daaruit ook opgenomen in het ANBI–register.

ANBI

1. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL)
2. RSIN–nr.: 3036261
3. Akerstraat 85–87, 6417 BK Heerlen, 045–5712597, info@svopl.nl
4. Doelstellingen
SVO|PL biedt – met partners in de regio – op een toekomstgerichte wijze het beste onderwijs aan binnen een verantwoorde spreiding van voorzieningen van een hoog niveau. Onder het beste onderwijs verstaan we meer dan alleen cognitieve resultaten. Leerlingen ontwikkelen zich in de volle breedte van hun talenten. Om dat te realiseren borgen SVO|PL-scholen al het goede dat reeds is ontwikkeld en staan ze in hun streven naar excellente resultaten open voor noodzakelijke innovaties.

Het onderwijs van de scholen van SVO|PL levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd in Parkstad en omgeving. Ons onderwijs is gericht op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van elk kind. In onderlinge samenhang dragen deze drie begrippen bij aan het beste onderwijs. We kennen de verscheidenheid in maatschappelijke omstandigheden die kinderen thuis en in hun directe omgeving ervaren, houden hier rekening mee zonder te aanvaarden dat verschillen aan het begin van een leven bepalend blijven voor de verdere ontplooiing. We willen dat elk kind zich naar zijn eigen mogelijkheden ontwikkelt tot een jongvolwassene die vol vertrouwen, plezier en persoonlijke ambitie, samen met anderen, een bijdrage kan en wil leveren aan de maatschappij. We werken vanuit de kernwaarden gezamenlijkheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en ontwikkeling.

Ons motto “voor elk kind het beste onderwijs” heeft een persoonlijke, individuele betekenis voor elk kind. Het gaat uit van de verschillen in ontwikkeling en mogelijkheden van een kind, sluit aan op de behoeften van de leerling en de maatschappelijke omgeving en biedt een veilige omgeving waar ambitie uitgedaagd en zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen gestimuleerd worden. Indien we hierin slagen, doen we recht aan de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van elk kind en dragen we tevens bij aan een regio waar het goed is om te leven, leren en werken met elkaar, nu en later.

Met onze ambitie sluiten we aan bij de visie van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) waarin wordt gesteld dat een gezonde en veilige omgeving, motivatie en sociaal welbevinden een belangrijke basis om te kunnen presteren op school en te herstellen van de gevolgen van de Coronacrisis. Ook het NPO richt zich op brede en volwaardige leerontwikkeling van leerlingen: hun cognitieve en beroepsontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentale welbevinden.

5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (strategienota 2021 – 2025)
Vanuit haar context stelt SVO|PL doelen die vooral in de dagelijkse schoolpraktijk tot uiting moeten komen. Doelen die relevant zijn voor onze leerlingen en zo ook door hen en hun omgeving ervaren worden. Doelen die zich veelal niet kunnen beperken tot een enkel beleidsterrein om succesvol gerealiseerd te kunnen worden. Doelen die alleen behaald kunnen worden door gebruik te maken van een competentie die essentieel is om krachten te bundelen en verschillen in deskundigheid en belangstelling te kunnen benutten: samenwerken.

Vanwege het tempo waarin ontwikkelingen elkaar opvolgen beperkt SVO|PL zich tot doelen voor de periode van 2021 tot 2025. De doelen sluiten voor een deel aan op de eisen die in het hier en nu worden gesteld. Er is ook aansluiting gezocht bij het NPO zodat de ontwikkelingen die worden ingezet een duurzaam vervolg krijgen.

Onderwijs in ontwikkeling – SVO|PL kent een breed onderwijsaanbod, van praktijkonderwijs tot tweetalig vwo en gymnasium verdeeld over drie gemeenten. Dit aanbod is geen vanzelfsprekendheid maar vraagt voortdurend aandacht, zowel uit oogpunt van kwaliteit actualiteit en betaalbaarheid. Elke school biedt een basis van hoge kwaliteit die elke leerling toegang geeft tot de bij die afdeling passende vervolgopleiding. Daarnaast heeft elke school een onderscheidend profiel, vaak in de bovenbouw, dat weliswaar beperkt is in omvang van aanbod maar wel van een uitstekende kwaliteit. Ons onderwijsaanbod is divers en complementair. Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
We zorgen voor een pedagogisch didactische omgeving waarin leerlingen op basis van vertrouwen en veiligheid gestimuleerd worden om kennis te maken met wat van huis uit niet vanzelfsprekend is, leren hen persoonlijke ambities te stellen en bieden steun bij het waarmaken van die ambities. We dagen leerlingen uit om hun grenzen te verleggen, als leerling, als individueel persoon en als burger in een steeds complexere samenleving. We nemen zo veel mogelijk belemmeringen weg zodat elk kind die opleiding kan volgen die bij zijn of haar mogelijkheden en ambities past. Werkelijk passend onderwijs sluit aan op de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind. We bevorderen dat leerlingen vakken op een ander niveau kunnen volgen dan alleen het niveau van de afdeling of het leerjaar waar ze staan ingeschreven.

Onderwijskwaliteit geborgd – Onder de borging van de onderwijskwaliteit verstaan we dat we zowel binnen de eigen organisatie, bestuur en school, op een structurele wijze de onderwijskwaliteit (o.a. rendementen) en de realisatie van doelen ontleend aan Strategienota en schoolplan bewaken en tevens voldoen aan het toezichtkader van de onderwijsinspectie.
Naast de meetbare kwaliteit zetten we in op de merkbare kwaliteit, bijvoorbeeld als het gaat om persoonlijkheidsontwikkeling. Onze scholen brengen leerlingen in contact met nieuwe dingen en leren ze omgaan met onzekerheid die daarmee gepaard kan gaan. Nieuwe ervaringen, vaak met een positief resultaat maar soms ook teleurstellend, maken het mogelijk om eigen ambities te kunnen stellen en te groeien als persoon. Het borgen en waar mogelijk versterken van alle vormen van kwaliteit blijft hoog op de agenda staan.

Vergroten van kansen – Juist in de regio Parkstad is de verwachting dat de kansenongelijkheid, zeker ten opzichte van andere delen van het land, in de afgelopen jaren verder is toegenomen. Zo is het opleidingsniveau in Parkstad in vergelijking met de rest van Zuid-Limburg veel lager en groeien meer kinderen op in armoede. Ons onderwijs is gericht op een zo groot mogelijke inclusiviteit. Nog te vaak weegt bijvoorbeeld de thuissituatie van een leerling te zwaar bij een schooladvies en, of schoolkeuze. Om meer leerlingen toegang te kunnen geven tot werkelijk passend onderwijs versterken we de samenwerking met het primair onderwijs, met name via een doorlopende pedagogisch-didactische lijn. Scholen voor basisonderwijs en vervolgonderwijs kennen elkaar en stemmen vorm en inhoud van onderwijs met name in de overgangsjaren van 10 tot 14 jaar meer met elkaar af. We laten leerling uit het primair onderwijs actief kennismaken met de diversiteit aan opleidingen en scholen in de regio. We gaan uit van heterogene brugklassen waarin een leerling in principe op het hoogste niveau geplaatst wordt en vervolgens gestimuleerd en begeleid wordt om de bij hem of haar passende ontwikkeling te krijgen.
We nemen ook schotten tussen speciaal en regulier onderwijs weg door in samenwerking met bijvoorbeeld speciaal onderwijs meer leerlingen toegang te geven tot onze scholen. We maken beter gebruik van de kennis en mogelijkheden binnen onze scholen. Waar nodig versterken we de ondersteuning binnen de school maar richten ons meer dan voorheen op samenwerking met andere onderwijsinstellingen, zorginstellingen en gemeenten op het vlak van deskundigheid en ondersteuning. Langs deze weg willen we meer leerlingen toegang geven tot een opleiding die past bij hun ambities en mogelijkheden.
Gelet op de taalachterstand in de regio Parkstad blijft het versterken van de taalvaardigheid een belangrijk doel. We versterken de taalvaardigheid van leerlingen en medewerkers door dit onderwerp niet beperkt te houden tot de talenvakken maar een herkenbare plaats te geven in elk vakwerkplan. De voortgang van taalvaardigheid komt terug in de managementrapportages en schooljaarverslagen. Op bestuursniveau vindt coördinatie en het delen van kennis en ervaring plaats. We voeren een uniforme nulmeting uit en stellen objectief en vergelijkbaar de voortgang vast op de verschillende scholen. We maken gebruik van deskundigheid en onderzoek van partners als Universiteit Maastricht. Ons doel is een taalvaardigheid op minimaal het landelijk gemiddelde niveau. Medewerkers bieden we cursussen taalvaardigheid aan die wat inhoud en eisen betreft aansluiten op hun functie en werkzaamheden, zoals het schrijven van een rapportage of het geven van een mondelinge presentatie. In de gesprekkencyclus komt dit onderwerp terug.

SVO|PL als (onderwijs)werkgever – SVO|PL wil een gezonde organisatie zijn waarin alle medewerkers een bijdrage leveren aan de doelstelling van het beste onderwijs voor elke leerling. Een duurzame relatie tussen werkgever en werknemer is per definitie niet eenzijdig, zeker niet in een organisatie die staat voor samenwerking op alle niveaus. Onze medewerkers zijn ieder vanuit hun eigen rol en taak in staat om succesvol en met voldoening een bijdrage te leveren aan het beste onderwijs, in de klas en binnen de school. Dit is een uitdaging voor ons allemaal. We willen dan ook blijvend investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers en geven ze ruimte om te ontdekken welke nieuwe mogelijkheden er zijn om onderwijs van een hoge kwaliteit waar te maken.
Om de onderwijsdoelstellingen te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om de pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden te versterken. De diversiteit vraagt om een breed palet bij de leraar om aan te kunnen sluiten bij de verschillen in behoefte bij leerlingen. Scholingsplannen zijn gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling aansluitend op (toekomstige) ontwikkeling van de school. Leidinggevenden sturen en coachen bij deze ontwikkeling zonder de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker te beperken.
We verwachten en vragen veel van onze medewerkers bij de realisatie van onze doelstellingen. Deze verwachtingen kunnen alleen waargemaakt worden indien we actief zoeken naar manieren om de nu al ervaren werkdruk te verlagen. Samen met de medewerkers willen we onderzoeken op welke wijze we het werken binnen een school zo kunnen inrichten dat het als een verlichting ervaren wordt. Daarnaast onderzoekt SVO|PL de mogelijkheden voor werknemers om op een gezonde manier te kunnen blijven werken, daarbij gesteund door duurzame regelingen. Tegelijk zoekt SVO|PL naar mogelijkheden om het perspectief voor jonge, nieuwe medewerkers op een uitdagende loopbaan te vergroten.

SVO|PL als organisatie – In de afgelopen periode heeft een centralisatie van administratieve processen plaatsgevonden. Deze trend zal zich de komende jaren voortzetten en versterkt worden. Enerzijds vanwege de groeiende complexiteit en hiermee verbonden gevraagde deskundigheid, anderzijds om met een optimale inzet van personeel een maximale dienstverlening te realiseren. Vanuit de digitale ontwikkelingen op financieel en administratief vlak wordt opnieuw naar de inrichting van de organisatie gekeken. De gevolgen op het personele vlak, zowel kwalitatief als kwantitatief, vertalen we naar een gericht beleid.
De coronacrisis heeft ons laten zien hoe kwetsbaar we zijn in onze huidige inrichting. Het gedwongen overgaan naar digitaal onderwijs heeft een tweeledige opbrengst. Enerzijds wordt het belang van het elkaar ontmoeten en leren in een school bevestigd, anderzijds wordt ook ervaren welke mogelijkheden digitaal onderwijs kan bieden als het gaat om bijvoorbeeld differentiëren. Waar bij de ene leerling door gebrek aan houvast en strakke begeleiding leerachterstanden ontstaan, is de andere leerling nu meer in de gelegenheid om zelfstandig te werken. We trekken lering uit deze periode als het gaat om doel, inhoud en vorm van het onderwijs in de komende jaren.

SVO|PL als regiobestuur en bestuur in de regio – We kunnen en willen een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van deze regio. Juist in de regio Parkstad kan onderwijs actief bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling. Ons onderwijs is maatschappelijk relevant en draagt actief bij aan de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio. We zijn verbonden en in dialoog met de omgeving, vaak dicht bij de school en soms meer op afstand. Goede afspraken met onze partners zijn daarbij belangrijk.
We versterken de maatschappelijke positie van onze leerlingen door gerichte aandacht voor socialisatie en persoonsvorming. Onze leerlingen zijn in alle opzichten voorbereid op een toekomst na de middelbare school. We zorgen ervoor dat school in continue verbinding staat met de buitenwereld/omgeving middels gerichte inzet van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB), door externe relevante partners in school te halen en door ook het leren buiten school(gebouw) te organiseren. Met het vervolgonderwijs, met name het beroepsonderwijs, maken we afspraken als het gaat om omvang en kwaliteit van ons opleidingsaanbod. Voor gemeenten zijn we een vanzelfsprekende partner bij het beantwoorden van grootstedelijke vraagstukken.

 

6. Bestuurssamenstelling
College van Bestuur
drs. R.K.M. Bonekamp, voorzitter
mr. M. Epema, lid

Raad van Toezicht
mr. G. J. H. M. Wagemans, voorzitter
mr. L.L.G.H. Scholl, vice-voorzitter
A. E. J. van de Brink MSc

drs. A. Paulissen CFA
W.R.J. Vliex, RA RO

7. Het beloningsbeleid
Conform de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector (WNT). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding conform de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur. De leden van het College van Bestuur hebben een arbeidscontract op basis van de cao voor onderwijsbestuurders in het voortgezet onderwijs. De overige medewerkers van de stichting ontvangen een beloning conform de cao voortgezet onderwijs.

8. Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten: zie onder punt 5.

9. Financiële verantwoording
De balans en de resultatenrekening, inclusief toelichting, over de jaren afgelopen 5 jaar zijn als volgt: 
– Balans 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
– Resultatenrekening 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
– Toelichting cijfers SVO|PL kalenderjaar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Social media

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85–87

6417 BK Heerlen

Telefoonnummer: 045–5712597

E–mail: info@svopl.nl