Over SVO|PL

ANBI

SVO|PL is een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel ANBI of Goede Doelen Stichting genoemd, en is van daaruit ook opgenomen in het ANBI–register.

ANBI

1. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL)
2. RSIN–nr.: 3036261
3. Akerstraat 85–87, 6417 BK Heerlen, 045–5712597, info@svopl.nl
4. Doelstellingen

Missie
De missie is in de “strategienota SVO|PL 2013 – 2017” als volgt geformuleerd:
SVO|PL biedt – met partners in de regio – op ondernemende wijze het beste onderwijs aan binnen een verantwoorde spreiding van zeer goede voorzieningen. Om dat te realiseren borgen SVO|PL scholen al het goede dat reeds is ontwikkeld en staan ze in hun streven naar excellente resultaten open voor noodzakelijke innovaties, met name gericht op het leren in en voor de toekomst. Daarbij dragen zij zorg voor een context, die het beste uit leerlingen en medewerkers haalt en die hen stimuleert om hun talenten optimaal te benutten en verder te ontwikkelen. Wij creëren veilige, gedurfde en uitdagende leeromgevingen, waarin leerlingen in almaar toenemende mate mede–eigenaar worden van het eigen leerproces. Wij laten ons in de wijze waarop we het ontwikkelproces van de leerling en elkaar ondersteunen, mede inspireren door het Franciscaanse gedachtegoed, met als kernwaarden uniciteit, zelfstandigheid en actieve dienstbaarheid, die wij beschouwen als ons moreel kompas.

Motto in de missie is: “Voor elk kind het beste onderwijs”.

5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (strategienota 2013 – 2017)
SVO|PL streeft ernaar de ontwikkeling van zijn leerlingen vorm te geven door middel van ‘ambitie–gestuurd’ onderwijs, dat vorm krijgt door/in een gepersonaliseerde (schooleigen) aanpak binnen daaraan aangepaste leeromgevingen (voor zover deze ontwikkeling plaatsvindt binnen schoolverband). Onze onderwijsprocessen worden zo vorm gegeven dat de verantwoordelijkheid van de leerling zelf toeneemt en de rol van de leerling verandert, naar mate deze verder komt in het eigen ontwikkelproces. De onderwijsprocessen worden dus zo vormgegeven, dat leerlingen in staat worden gesteld om in toenemende mate gepersonaliseerd te leren.

Het kan zijn dat een leerling zich anders ontwikkelt dan aanvankelijk werd verwacht. Als dit ertoe leidt dat een leerling op de eigen school niet verder kan, wordt in overleg met de ouders  –  in eerste instantie binnen SVO|PL–  naar een alternatief gezocht. Indien dat alternatief binnen de stichting voorhanden is, wordt de overstap van de betreffende leerling gerealiseerd zonder dat er sprake is van heroverweging, wachtlijst of welk voorbehoud dan ook. Wij doen er dus alles aan, om onze leerlingen binnen de eigen organisatie naar het door hem geambieerde en door ons mogelijk geachte diploma te begeleiden.

SVO|PL als (onderwijs)werkgever – SVO|PL wil bekendstaan als een goede, innovatieve, betrouwbare en toonaangevende onderwijswerkgever. Daartoe erkent en onderschrijft de stichting het belang van het creëren van persoonlijke ontwikkelmogelijkheden als onderdeel van aantrekkelijk personeelsbeleid. Daarbinnen is de ontwikkeling van de organisatie medebepalend voor persoonlijke stappen en de door de werkgever geboden mogelijkheden. Ook met betrekking tot zijn medewerkers streeft de stichting ernaar om excellentie te bevorderen en om de talenten van allen tot volledige ontplooiing te doen komen. Zij creëert daartoe een leer– en groeiomgeving ten behoeve van het delen van kennis en het (schooloverstijgend) leren van en met elkaar.

De medewerkers – Als gevolg van de almaar veranderende opvattingen over en voorschriften met betrekking tot het onderwijs, wijzigt ook de onderwijsvraag en de wijze waarop deze gerealiseerd kan worden. Met betrekking tot het primaire proces zal als gevolg daarvan naar het oordeel van het CvB steeds vaker moeten worden samengewerkt in teams (aangestuurd door daarop gedegen voorbereide leidinggevenden), waarin bekwame medewerkers gezamenlijk het beoogde leerproces vormgeven, uitvoeren en zich daarover verantwoorden. Van onze medewerkers in het primaire proces verwachten wij, dat zij ervoor zorgen dat zij blijvend in staat zijn om in teamverband het ambitie–gestuurde onderwijs binnen gepersonaliseerde leertrajecten mogelijk te maken/ te faciliteren. Van de medewerkers in het secundaire proces wordt verwacht dat zij deze processen zo inrichten, op elkaar afstemmen en uitvoeren, dat deze het primaire proces op de best mogelijke wijze ondersteunen. Ook zij werken daartoe samen in teamverband (dan wel maken deel uit van de eerder genoemde onderwijsteams.) SVO|PL zal actief zijn medewerkers de mogelijkheden bieden om zich te blijven ontwikkelen en zal de mate van ontwikkeling van de individuele medewerkers koppelen aan het te bereiken functieniveau c.q. aan eigentijdse arbeidsvoorwaarden.

SVO|PL als organisatie – SVO|PL werkt aan het tot–stand–brengen van een ‘platte organisatie’, waarin controle en verantwoordelijkheid gedefinieerd zijn op basis van onderling vertrouwen en waarin controle en verantwoording beschouwd worden als middel tot kwaliteitsborging en –verbetering. Controle en eigen verantwoordelijkheid worden erkend en beleefd als instrumenten die bijdragen aan het toenemen van vertrouwen en kwaliteit. In een dergelijke organisatie kan het aantal regels en voorschriften beperkt blijven tot een minimum en is de overhead gering. Alle gebruikte systemen staan ten dienste van het verhogen van kwaliteit; zijn op elkaar afgestemd, ondersteunend en informatief. Daarnaast wil SVO|PL bekendstaan als een lerende organisatie, die zich in dezen ook richt op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, welke zij niet uit de weg zal gaan.

SVO|PL: aansturing en verantwoording – Het CvB streeft naar een organisatie(vorm), die de direct betrokkenen in staat stelt om de aandacht maximaal te kunnen richten op het primaire proces en de daarmee samenhangende uitvoering van HRM beleid. Daarom is al het overige (niet–onderwijs) beleid centraal belegd en worden alle uitvoerende financiële en onderhoudstaken en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden en processen centraal aangestuurd, worden door middel van het centrale HRM beleid slechts boven–schoolse zaken vastgelegd en geregeld, en beperkt de verantwoordelijkheid van het CvB inzake het onderwijs zich tot ‘het wat’ en ‘het waarom’. Schoolleiders zijn verantwoordelijk voor het formuleren, uitvoeren en verantwoorden van het ‘school–gebonden hoe’, voor het ‘gezamenlijk hoe’ en voor het daarvoor benodigde school–gebonden HR–beleid. Schoolleiders kunnen bij hun school–gebonden taken en verantwoordelijkheden ondersteund worden door sectordirecteuren, teamleiders en hoofden van dienst. Daarnaast kunnen zij een beroep doen op op–centraal–niveau beschikbare kennis en knowhow. Een en ander is uitgewerkt en vastgelegd in de notitie Bestuurs– en directiereglement, die in het voorjaar van 2013 opnieuw is vastgesteld.

SVO|PL als regiobestuur en als bestuur in de regio – SVO|PL is van mening dat het – in het belang van de leerlingen – wenselijk is om binnen de Regio Parkstad te komen tot een (1) krachtig VO–onderwijsbestuur. Zij wil als grootste bestuur binnen de regio deze rol vervullen en zal dit gevraagd en ongevraagd verwoorden/kenbaar maken, telkens wanneer zich daartoe een mogelijkheid aandient. Het CvB beschouwt dit (het realiseren van een situatie waarin binnen onze regio sprake is van één onderwijsbestuur) als een impliciete taakstelling. Er zal daarom vooralsnog door ons in eerste instantie geen expliciete stap in dezen gezet worden; de aandacht zal op andere doelen gericht zijn. Doelen waarvan het realiseren ervan wel bijdraagt aan het uiteindelijke doel om te komen tot een (1) regio–Parkstad–onderwijsbestuur. Uiteraard zullen wij – indien zich een gelegenheid voordoet om het gesprek hierover aan te gaan – dat gesprek niet uit de weg gaan en het doelgericht voeren. Als gesprekspartners in dezen beschouwen wij: de basisschoolbesturen Innovo en Movare, de VO–besturen LVO en Citaverde, de ROC’s Arcus en Leeuwenborgh, Zuyd Hogeschool, Fontys, de OU, de gemeentebesturen van de Parkstadgemeenten, de Provincie, het MKB en LWV, de partners binnen de  samenwerkingsverbanden in onze regio en de partners inzake de ontwikkeling van het Passend Onderwijs. Ook als bestuur in de regio nemen we onze verantwoordelijkheid en zal het CvB zich ten aanzien van de vele maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen betrokken en actief opstellen, indien er raakvlakken zijn met het onderwijs, onze leerlingen en/of hun ouders. Een en ander geven we niet alleen vorm door aanwezig te zijn, maar bijvoorbeeld ook doordat wij een maatschappelijke adviesraad (waarin onze stakeholders zitting hebben) tot stand hebben gebracht, waarmee het CvB kan sparren inzake thema’s als maatschappelijke verankering/verbondenheid en ouder–betrokkenheid.

Ouders – Goed onderwijs zonder ouderbetrokkenheid is een utopie. Daarom streven de scholen van SVO|PL naar hechte samenwerking met – en waar mogelijk naar participatie van – de ouders van hun leerlingen, en streeft het CvB ernaar om ook ouders te bewegen om zitting te nemen in de maatschappelijke adviesraad. Zij – de scholen – formuleren hun opvattingen, verwachtingen en inspanningen in dezen in een (eventueel jaarlijks bij te stellen) overeenkomst met de ouders, die bij aanmelding in principe tweezijdig getekend wordt (maar die geen voorwaarde voor toelating is). In deze overeenkomst worden de wederzijdse verwachtingen en doelen/ambities vastgelegd en de inspanningsverplichtingen die in dezen door de drie partijen – school, ouder, kind – worden aangegaan. De school bepaalt in samenspraak met de eigen ouders op welke wijze aan de beoogde samenwerking vorm en inhoud gegeven wordt en houdt bij het vaststellen daarvan rekening met wettelijke vereisten en maatschappelijke opvattingen. Zij nodigt ouders nadrukkelijk uit, om binnen de kaders van het schoolverband naar vermogen bij te dragen aan de ontwikkeling van het eigen kind en van elkaars kinderen. Als middel om te komen tot grote ouderbetrokkenheid kan het ambitie–gestuurd onderwijs dienst doen als katalysator, wanneer ouders worden uitgenodigd om inzake de vorderingen van hun kind te reflecteren op de (overgangs)rapporten/portfolio’s en aan de hand daarvan de eigen ambitie m.b.t. de vorderingen van hun kind in het erop volgende jaar vooraf kenbaar te maken en vast te leggen.

Spreiding van onderwijsvoorzieningen – Ten behoeve van de regio Parkstad moet in 2015 een nieuw RPO[4] tot stand gebracht zijn. Mede daarom zal SVO|PL onderzoeken welke vormen van onderwijsvoorzieningen (al dan niet samenwerkend) binnen de regio gewenst en mogelijk zijn en hoe deze het best kunnen worden aangeboden. Bedoeld onderzoek moet antwoorden opleveren op vragen als:
– Wat is de meest wenselijke spreiding van voorzieningen en waarom vinden we dat?
– Welke leerlingen zitten daar en hoe weten we dat /waarom zitten ze daar?
– Hoe zien deze voorzieningen eruit (gebouw, faciliteiten en beheer)?
– Waar bevinden deze zich en op grond van welke overwegingen?
– Op welke wijze kunnen deze onderwijsvoorzieningen het best geëxploiteerd worden?
De resultaten van bedoeld onderzoek zullen door ons worden meegenomen in onze eigen beleidsvoorbereiding en in de voorbereiding van het komende RPO–traject.

Spreiding van onderwijsaanbod en de setting van leerlingen – SVO|PL streeft ernaar dat zijn onderwijsinstellingen zich als kwaliteitsinstituten onderscheidend en aanvullend ontwikkelen (zulks zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de omgeving). De beoogde ontwikkeling van elk van onze instituten wordt van binnenuit (door de scholen) gestuurd, maar is gebaseerd op gezamenlijke uitspraken die in dezen door de directieraad gedaan worden en zijn vastgelegd. Daartoe zal het CvB in de maatschappelijke omgeving (laten) onderzoeken aan welke vormen van onderwijs behoefte bestaat en welk aanbod en welke setting van leerlingen in de ogen van stakeholders relevant (kansrijk en van belang) zijn en in welke mate.

Kwaliteitsbeleid – Met betrekking tot (het zichtbaar maken van) de te bereiken kwaliteit van al onze processen, beleidsvoornemens en diensten maakt SVO|PL gebruik van alle beschikbare middelen en mogelijkheden: in– en externe visitatie, de bevindingen van de onderwijsinspectie, Vensters voor Verantwoording, projecten als Scholen aan Zet, enquêtes onder medewerkers, leerlingen en ouders, lesbezoek door leidinggevenden, collegiale visitatie, benchmarkgegevens zoals DUO en de VO–Raad deze beschikbaar stelt. Afspraken over de wijze waarop betreffende kwaliteit (een vooraf vastgesteld resultaat bewust, gepland en gericht nastreven) getoetst en gerapporteerd wordt en over de het te bereiken niveau van kwaliteit, worden opgenomen in een notitie over Kwaliteitsbeleid, die het CvB zal vaststellen (Spiegel 2017). Daarin wordt onder meer uitgegaan van doelstellingen zoals deze elders in deze inleiding zijn verwoord. Naast de bestaande aandacht voor de te realiseren ‘harde kwaliteit’ zal in kaart gebracht worden welke ‘zachte kwaliteit’ wij binnen de verschillende scholen willen bieden en hoe deze zichtbaar gemaakt en geborgd kan worden. Onderliggende documenten: strategisch beleidsplan SVO|PL – Schoolplan iedere school – schooljaarplan scholen – teamplannen.

Communicatie, PR en werving – SVO|PL vindt het vanzelfsprekend om transparant te communiceren teneinde zo het gewenste vertrouwen te winnen en/of te behouden. Intern geschiedt die communicatie bij voorkeur in persoonlijke ontmoetingen, maar ook schriftelijk of bijvoorbeeld tijdens thematische (voorlichtings)bijeenkomsten. In onze wijze van communiceren streven we ernaar de ander uit te nodigen om mee te denken en voor feedback te zorgen. In onze externe communicatie streven we die basishouding eveneens na en leggen we waar mogelijk verantwoording van onze (beleids)keuzes af.  De site van SVO|PL hanteren wij als krachtig ondersteunend communicatiemiddel, naast andere uitingen zoals videoboodschappen en nieuwsbrieven.
Onze pr en werving zijn erop gericht ons marktaandeel in een krimpende markt te vergroten. Dit is een voortdurend proces en mag zich nadrukkelijk niet beperken tot de (overigens belangrijke) wervingscampagnes van de SVO|PL–scholen, waarmee we de instroomdoelstellingen van het aantal brugklassers trachten te bereiken. Als belangrijkste middel beschouwen we hierbij hoge en blijvende kwaliteit van de SVO|PL–scholen. Daarnaast speelt het ambassadeurschap van trotse SVO|PL–medewerkers, ouders en leerlingen hierbij een cruciale rol.

Door (de scholen van) SVO|PL worden thans op vele vlakken goede tot zeer goede resultaten bereikt. Ook de wijze van bedrijfsvoering en de ideeën achter (en vormgeving van) ons personeelsbeleid worden door velen nauwlettend gevolgd en als interessant voorbeeld–van–hoe–het–zou–kunnen in eigen geleding en met ons besproken. Niet zelden wordt het CvB benaderd met het verzoek om eens van gedachten te wisselen over de aanpak die we hebben gekozen. Ook de resultaten van ons primaire proces mogen gezien worden en de extra’s die we bieden, spreken in brede kring tot de verbeelding en zijn zaken om trots op te zijn. Dat heeft reeds geleid tot een reeks van presentaties, publicaties en andere media–aandacht.

Een valkuil is de gedachte die als gevolg daarvan post zou kunnen vatten, dat door deze huidige successen – ondanks alle bezuinigingen en krimpende markt –  de instroom voor de komende jaren gegarandeerd is. Natuurlijk dragen deze factoren bij, maar de belangrijkste factor is de mens in de organisatie. Dit vraagt om grote betrokkenheid en een lange adem. Een goed imago vergt immers  oortdurend onderhoud en om permanente aandacht, vasthoudendheid en saamhorigheid. De hoofddoelstelling van onze PR– en wervingsactiviteiten is het overbrengen van de boodschap voor leerlingen, ouders, medewerkers en de maatschappelijke omgeving dat de keuze voor een SVO|PL school een vanzelfsprekende keuze voor een kwaliteitsschool is, waar zicht– en voelbaar is dat daar voor elk kind het beste onderwijs wordt nagestreefd. Scholen, waar je niet aan voorbij fietst, maar waar je graag wilt zijn door de onderlinge sfeer, de didactische aanpak, de prettige, eigentijdse verblijfsomgeving en natuurlijk het uitstekende onderwijsrendement. Of SVO|PL in dezen het juiste onderneemt, is een zaak die doorlopend aandacht vraagt. Daarom is besloten dat we binnen de TalentenAcademie een aantal ‘masterclasses’ organiseren t.b.v. de PR–medewerkers van de scholen. Daarnaast en daarin zal worden onderzocht of, en zo ja hoe, SVO|PL structureler en nog uitdagender in de markt kan worden gezet en op welke wijze we intern gestructureerder in kaart kunnen brengen/kunnen bijhouden wat er over de (scholen van de) Stichting wordt gepubliceerd.  Daartoe werd in het najaar van 2013 in een aparte notitie vastgelegd wat de stichting met welk doel, met welke middelen en in welke frequentie zal communiceren en met wie, resp. wat en hoe in dezen des schools is (en waarom) en waarover dus vanuit de scholen, binnen een samenhangend SVO|PL–kader) aan communicatie geschiedt en met welk doel en met wie. Kortom, het gehele pakket aan pr– en wervingsactiviteiten is uitgewerkt in een schooloverstijgende pr–notitie met smart geformuleerde doelen. Het Bestuursbureau faciliteert en begeleidt de, samen met andere onderwijspartners in Parkstad opgezette centrale wervingscampagne voor nieuwe brugklassers. Dat geschiedt op basis van de kaders, die zowel door de directieraad van SVO|PL als het Parkstad–brede onderwijsoverleg (PO en VO) zijn vastgesteld. Het Bestuursbureau ondersteunt SVO|PL–scholen in het aantrekkelijk presenteren in de media van hun onderscheidend onderwijsaanbod en unieke kernwaarden.

6. Bestuurssamenstelling
College van Bestuur
drs. J. H. M. Monsewije, voorzitter
drs. R. K. M.  Bonekamp, lid

Raad van Toezicht
mr. G. J. H. M. Wagemans, voorzitter
H.A.P. Schrijnemakers MBA, vice–voorzitter
A. E. J. van de Brink MSc

drs. A. Paulissen CFA
mr. L. L. G. H. Scholl

7. Het beloningsbeleid
Conform de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector (WNT). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding conform de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur. De leden van het College van Bestuur hebben een arbeidscontract op basis van de cao voor onderwijsbestuurders in het voortgezet onderwijs. De overige medewerkers van de stichting ontvangen een beloning conform de cao voortgezet onderwijs.

8. Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten: zie onder punt 5.

9. Financiële verantwoording
De balans en de staat van baten en lasten, inclusief toelichting, over de jaren 2012 t/m 2017 zijn als volgt
– Balans 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
– Staat van baten en lasten 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
– Toelichting cijfers SVO|PL kalenderjaar 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Social media

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85–87

6417 BK Heerlen

Telefoonnummer: 045–5712597

E–mail: info@svopl.nl