Onze etalage SVO|PL wil echt inhoud geven aan het motto “Voor elk kind het beste onderwijs”. Om het beste onderwijs ook in de toekomst aan te kunnen bieden, wordt niet alleen sterk ingezet op vernieuwingen binnen het eigen onderwijs. Om te kunnen blijven innoveren is SVO|PL penvoerder bij regionale, Euregionale en Provinciale onderwijsprojecten. Show your Talent Podium Parkstadlab, een samenwerking tussen SVO|PL en LVO, biedt getalenteerde leerlingen uit de regio Parkstad een podium om hun talent tentoon te spreiden. X Het Talent Centraal Sinds schooljaar 14/15 is door SVO|PL (Stichting voortgezet onderwijs Parkstad Limburg) een nieuw project geïnitieerd: “Het Talent Centraal”. In dit project worden scholieren van een beperkt aantal Limburgse scholen op een intensieve manier voorbereid op een bewuste studie- en beroepskeuze in de sector techniek. X Voortijdig Schoolverlaten Iedere leerling heeft recht op een goede toekomst, waarbij het behalen van een startkwalificatie van belang is. SVO|PL is voor het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2016-2020 contactschool en zal samen met gemeenten, ROC’S en overige onderwijsinstellingen regie voeren op het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. X Buurtaal Het project Buurtaal is gericht op de versterking van Euregionale kansen van leerlingen. X Europees Sociaal Fonds De Praktijkschool Parkstad Limburg vergroot de kansen van zijn leerlingen optimaal door ze heel intensief te begeleiden naar vervolgonderwijs of een betaalde baan. Bij deze toeleiding naar werk worden leerlingen intensief begeleid door coaches en kunnen de leerlingen gebruik maken van het enorme stagenetwerk waarover PPL beschikt. Bij de financiering van deze trajecten maakt PPL optimaal gebruik van de mogelijkheden van het Europees Sociaal Fonds, dat speciaal is ingericht om leerlingen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt beter te ondersteunen. De aanpak van PPL is heel succesvol, getuige het grote aantal leerlingen dat de school verlaat met een baan. X TalentenAcademie De TalentenAcademie is het kennis- en scholingscentrum van SVO|PL. Doelstelling is het stimuleren van vakmanschap, talentontwikkeling en ondernemendheid bij medewerkers en leerlingen. De TalentenAcademie biedt een breed, school overstijgend aanbod van scholingsactiviteiten. X Startende docenten De eerste vijf jaar van een leven lang leren zijn belangrijk voor de toekomst van de leraar. Het loopbaanbeleid van SVO|PL begint daarom bij de begeleiding van startende docenten. Het exacte programma wordt in co-creatie met de startende docenten vormgegeven. X Junior Bildung Academie De JBA is een uitdagende leeromgeving buiten de schoolmuren voor extra getalenteerde leerlingen, die bereid zijn om naar hun reguliere schoolwerk tijd en energie te investeren in hun eigen persoonlijke ontwikkeling en curriculum.  Dit initiatief nemen we mede in het licht van de hedendaagse ontwikkeling waarbij persoonlijke ontplooiing op sociaal en intellectueel terrein en het verricht hebben van extra activiteiten op dit gebied een steeds belangrijker aspect is op de arbeidsmarkt en als mogelijk toelatingscriterium bij een vervolgopleiding aan universiteit of hogeschool. X

Social media

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85–87

6417 BK Heerlen

Telefoonnummer: 045–5712597

E–mail: info@svopl.nl