We realiseren ons dat de huidige omstandigheden veel onzekerheid met zich mee brengen. De situatie verandert nog steeds en we houden iedereen zo goed mogelijk op de hoogte van de maatregelen die we treffen. Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. Deze lijst wordt wanneer nodig bijgewerkt.
Laatst bijgewerkt op vrijdag 10 april 2020

Voor wie is de school gesloten?
De school is gesloten voor iedereen. Alleen leerlingen waarvan de ouders een vitaal beroep beoefenen, kunnen op school worden opgevangen. Ook medewerkers vragen we zo veel mogelijk thuis te werken.

Hebben de leerlingen vrij?
Leerlingen hebben geen vrij. Docenten geven huiswerk, opdrachten en begeleiding op afstand. Van leerlingen wordt dan ook verwacht dat zij regelmatig hun studiewijzer, SOMtoday, hun e-mail van school, de elo en de middelen die door de docenten worden verstrekt, checken. Geef het door aan je mentor wanneer dat niet gaat.

Gaat het centraal examen door?
Nee, op 24 maart is besloten dat het centraal examen dit schooljaar vervalt. De maatregel geldt voor alle centrale examens, ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, en de centrale digitale flexibele examens in vmbo-basis en kader.
Op basis van de resultaten van de schoolexamens wordt bepaald of leerlingen een diploma behalen. Landelijk wordt hiervoor een nieuwe zak/slaagregeling vastgesteld. Zodra daarover meer informatie bekend is, word je door je school geïnformeerd.

Gaan de schoolexamens door?
Op basis van de resultaten van de schoolexamens wordt bepaald of leerlingen een diploma behalen.
Voor het afnemen van de schoolexamens is extra tijd gegeven tot begin juni. Van deze tijd gaan wij dan ook gebruikmaken om de examens op een goede en veilige manier af te kunnen nemen. We willen leerlingen, in deze toch al onzekere situatie, een eerlijke kans geven om hun diploma te behalen.
Omdat op basis van de resultaten van de schoolexamens bepaald wordt of je je diploma behaalt, is het belangrijk om de afname van de schoolexamens zeer zorgvuldig voor te bereiden. Om deze zorgvuldigheid te kunnen garanderen, verschuiven we de afnameperiode van de schoolexamens naar 14 t/m 17 april 2020 en 4 t/m 15 mei 2020. Na 15 mei kunnen schoolexamens eventueel herkanst worden.

De schoolexamens worden, met uitzondering van enkele praktische examens in het vmbo, op afstand afgenomen. Over de regels die we hebben opgesteld om de schoolexamens goed te laten verlopen, zijn leerlingen en ouders/verzorgers geïnformeerd door de school. Bij alle examens geldt dat kandidaten alleen in een rustige ruimte zitten. Het verlaten van de ruimte tijdens het examen is niet toegestaan. Daarnaast is er minimaal één volwassen aanwezig in een andere ruimte in verband met eventuele onregelmatigheden waarbij assistentie gevraagd wordt. In dit geval wordt met de volwassene telefonisch contact opgenomen. Hierbij wordt uitgegaan van de telefoonnummers zoals die in SOMtoday staan. Onregelmatigheden worden behandeld conform het Examenreglement SVO|PL, artikel 5.

Hoe wordt bepaald of ik geslaagd of gezakt ben?
Op 9 april zijn kandidaten geïnformeerd over de aangepaste landelijk slaag-zakregeling. De slaag-zakregeling blijft zo veel mogelijk in stand, bijvoorbeeld waar het gaat om de kernvakkenregel en het maximum aantal onvoldoendes.
Lees hier ons volledige bericht over de slaag-zakregeling.

Welke maatregelen neemt de school voor het veilig en gezond afnemen van de schoolexamens?
De schoolexamens worden, met uitzondering van enkele praktische examens in het vmbo, op afstand afgenomen. Over de regels die we hebben opgesteld om de schoolexamens goed te laten verlopen, zijn leerlingen en ouders/verzorgers geïnformeerd door de school. Bij de praktische examens worden de richtlijnen van het RIVM aangehouden. Ook hierover zijn kandidaten geïnformeerd.

Hoe volg ik les op afstand?
Je docenten zijn hard aan het werk om zo veel mogelijk materiaal op afstand beschikbaar te maken, maar zeker ook de (werk)boeken en aantekeningen die je normaal in de les gebruikt zijn belangrijk deze periode.
Bekijk de studiewijzers en houd ook je e-mail van school in de gaten. Je docenten laten je weten op welke manier je huiswerk krijgt en hoe en wanneer ze je kunnen begeleiden.

Wat moet ik doen als ik thuis niet de middelen heb om begeleiding op afstand te krijgen?
De omstandigheden vragen creativiteit en flexibiliteit van leerlingen, ouders en medewerkers. Je vakdocent en mentor laten je weten hoe je de komende tijd huiswerk, opdrachten en begeleiding krijgt. Dat kan online zijn, maar bijvoorbeeld ook telefonisch. Heb je thuis niet de middelen om op afstand begeleiding te ontvangen? En is er niemand in je directe omgeving die je daarbij kan helpen? Laat je ouders contact opnemen met de teamleider. Ook op school zijn niet onbeperkt digitale middelen beschikbaar, maar we zoeken samen een zo goed mogelijke oplossing. Er wordt hierbij prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen.

Als een gezinsinkomen onder de €1700 (bruto per maand) ligt, bestaat vanwege deze ‘Coronacrisis’ de mogelijkheid voor ondersteuning door Stichting Leergeld bij aankoop van een laptop. De school moet hiervoor een urgentieverklaring afgeven. Neem hiervoor contact op met de teamleider. Daarna kunnen ouders met die verklaring een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld.

Biedt de school opvang?
Ja, de school biedt opvang voor leerlingen waarvan ouders een vitaal beroep beoefenen. Ouders kunnen contact opnemen met de teamleider om van deze opvang gebruikt te maken. We willen vragen om, voor de gezondheid en veiligheid van uw kind maar ook andere leerlingen en onze medewerkers, alleen een beroep te doen op deze opvang indien echt geen andere mogelijkheid bestaat.
Op dit moment worden leerlingen opgevangen op de locatie waar ze normaal les volgen. Mocht hier in de toekomst, bijvoorbeeld door uitval van personeel, verandering in komen dan wordt daar natuurlijk over gecommuniceerd.
Er wordt deze periode voor passende schoonmaak gezorgd op de scholen waar leerlingen worden opgevangen. We houden daarnaast de geldende hygiënemaatregelen aan en houden voldoende afstand van elkaar.

Kan ik begeleiding krijgen op school?
Nee, niet op school maar wel op afstand. Voor je eigen gezondheid en die van de docenten beperken we de fysieke contacten tot een minimum. Je kunt, wanneer je ouders een vitaal beroep beoefenen, worden opgevangen op school maar krijgt dan geen begeleiding van een docent.

Moet ik me ziek melden in deze periode?
Ja, leerplicht en leertaken blijven immers gelden. Ziek- en herstelmeldingen kunnen door je ouders/verzorgers worden gedaan op de manier zoals door de school gecommuniceerd is. We vragen om ook in deze periode ziek- en herstelmeldingen te doen zoals ook zou gebeuren wanneer de schoollocaties wel open zouden zijn.

Ook voor afname van de schoolexamens is het belangrijk om ziek- en herstelmeldingen te blijven doen op de bekende manier. Alleen bij een correcte ziekmelding wordt een inhaalmoment gepland.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

  • Je mentor kun je benaderen voor praktische vragen over het onderwijs.
  • Je teamleider kan door je ouders benaderd worden voor vragen over de opvang van leerlingen.
  • Vakdocenten zorgen voor informatie over hun vakken en beantwoorden vragen over de lesstof.

Waar vind ik informatie over het Covid-19 virus?
Haal informatie bij betrouwbare instanties zoals: