We realiseren ons dat de huidige omstandigheden veel onzekerheid met zich mee brengen. De situatie verandert nog steeds en we houden iedereen zo goed mogelijk op de hoogte van de maatregelen die we treffen. Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. Deze lijst wordt wanneer nodig bijgewerkt.
Laatst bijgewerkt op zaterdag 28 maart 2020

Voor wie is de school gesloten?
De school is gesloten voor iedereen. Alleen leerlingen waarvan de ouders een vitaal beroep beoefenen, kunnen op school worden opgevangen. Ook medewerkers vragen we zo veel mogelijk thuis te werken.

Hebben de leerlingen vrij?
Leerlingen hebben geen vrij. Docenten geven huiswerk, opdrachten en begeleiding op afstand. Van leerlingen wordt dan ook verwacht dat zij regelmatig hun studiewijzer, SOMtoday, hun e-mail van school, de elo en de middelen die door de docenten worden verstrekt, checken. Geef het door aan je mentor wanneer dat niet gaat.

Gaat het centraal examen door?
Nee, op 24 maart is besloten dat het centraal examen dit schooljaar vervalt. De maatregel geldt voor alle centrale examens, ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, en de centrale digitale flexibele examens in vmbo-basis en kader.
Op basis van de resultaten van de schoolexamens wordt bepaald of leerlingen een diploma behalen. Landelijk wordt hiervoor een nieuwe zak/slaagregeling vastgesteld. Zodra daarover meer informatie bekend is, word je door je school geïnformeerd.

Gaan de schoolexamens door?
Op basis van de resultaten van de schoolexamens wordt bepaald of leerlingen een diploma behalen.
Voor het afnemen van de schoolexamens is extra tijd gegeven tot begin juni. Van deze tijd gaan wij dan ook gebruikmaken om de examens op een goede en veilige manier af te kunnen nemen. We willen leerlingen, in deze toch al onzekere situatie, een eerlijke kans geven om hun diploma te behalen.

Om eindexamenkandidaten een zo optimaal mogelijk de kans te geven hun diploma te behalen in deze situatie, moet het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) anders ingericht worden. Daarbij komt ook dat de landelijke zak/slaagregeling nog niet bekend is. Omdat op basis van de resultaten van de schoolexamens bepaald wordt of je je diploma behaalt, is het belangrijk om de afname van de schoolexamens zeer zorgvuldig voor te bereiden. Om deze zorgvuldigheid te kunnen garanderen, verschuiven we de afnameperiode van de schoolexamens naar 14 t/m 17 april 2020 en 4 t/m 15 mei 2020. Uitzondering hierop zijn de resterende mondelinge examens voor de talen die al gepland staan in de week van 30 maart t/m 3 april. Die gaan door op de geplande momenten. Na 15 mei kunnen schoolexamens eventueel herkanst worden.

Op 7 april worden kandidaten door hun school geïnformeerd over wanneer en in welke vorm de schoolexamens worden afgenomen. Uitgangspunt is dat schoolexamens niet fysiek op school worden afgenomen, maar dat gezocht wordt naar andere mogelijkheden zoals vervangende opdrachten en mondeling of digitaal toetsen. Ook bij schoolexamens in een andere vorm wordt uitgegaan van de lesstof zoals die in het huidige PTA is opgenomen.

Hoe wordt bepaald of ik geslaagd of gezakt ben?
Landelijk wordt een nieuwe zak/slaagregeling vastgesteld. Zodra deze bekend is, word je door je school geïnformeerd over deze regeling.

Welke maatregelen neemt de school voor het veilig en gezond afnemen van de schoolexamens?
Een werkgroep, bestaande uit docenten en schoolleiders van verschillende SVO|PL-scholen, bekijkt hoe en wanneer schoolexamens in een aangepaste vorm, bijvoorbeeld digitaal of telefonisch, afgenomen kunnen worden. Waar mogelijk wordt gezocht naar een andere vorm dan een schriftelijk examen.

Hoe volg ik les op afstand?
Je docenten zijn hard aan het werk om zo veel mogelijk materiaal op afstand beschikbaar te maken, maar zeker ook de (werk)boeken en aantekeningen die je normaal in de les gebruikt zijn belangrijk deze periode.
Bekijk de studiewijzers en houd ook je e-mail van school in de gaten. Je docenten laten je weten op welke manier je huiswerk krijgt en hoe en wanneer ze je kunnen begeleiden.

Wat moet ik doen als ik thuis niet de middelen heb om begeleiding op afstand te krijgen?
De omstandigheden vragen creativiteit en flexibiliteit van leerlingen, ouders en medewerkers. Je vakdocent en mentor laten je weten hoe je de komende tijd huiswerk, opdrachten en begeleiding krijgt. Dat kan online zijn, maar bijvoorbeeld ook telefonisch. Heb je thuis niet de middelen om op afstand begeleiding te ontvangen? En is er niemand in je directe omgeving die je daarbij kan helpen? Laat je ouders contact opnemen met de teamleider. Ook op school zijn niet onbeperkt digitale middelen beschikbaar, maar we zoeken samen een zo goed mogelijke oplossing. Er wordt hierbij prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen.

Als een gezinsinkomen onder de €1700 (bruto per maand) ligt, bestaat vanwege deze ‘Coronacrisis’ de mogelijkheid voor ondersteuning door Stichting Leergeld bij aankoop van een laptop. De school moet hiervoor een urgentieverklaring afgeven. Neem hiervoor contact op met de teamleider. Daarna kunnen ouders met die verklaring een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld.

Biedt de school opvang?
Ja, de school biedt opvang voor leerlingen waarvan ouders een vitaal beroep beoefenen. Ouders kunnen contact opnemen met de teamleider om van deze opvang gebruikt te maken. We willen vragen om, voor de gezondheid en veiligheid van uw kind maar ook andere leerlingen en onze medewerkers, alleen een beroep te doen op deze opvang indien echt geen andere mogelijkheid bestaat.
Op dit moment worden leerlingen opgevangen op de locatie waar ze normaal les volgen. Mocht hier in de toekomst, bijvoorbeeld door uitval van personeel, verandering in komen dan wordt daar natuurlijk over gecommuniceerd.
Er wordt deze periode voor passende schoonmaak gezorgd op de scholen waar leerlingen worden opgevangen. We houden daarnaast de geldende hygiënemaatregelen aan en houden voldoende afstand van elkaar.

Kan ik begeleiding krijgen op school?
Nee, niet op school maar wel op afstand. Voor je eigen gezondheid en die van de docenten beperken we de fysieke contacten tot een minimum. Je kunt, wanneer je ouders een vitaal beroep beoefenen, worden opgevangen op school maar krijgt dan geen begeleiding van een docent.

Moet ik me ziek melden in deze periode?
Ja, leerplicht en leertaken blijven immers gelden. Ziek- en herstelmeldingen kunnen door je ouders/verzorgers worden gedaan op de manier zoals door de school gecommuniceerd is. We vragen om ook in deze periode ziek- en herstelmeldingen te doen zoals ook zou gebeuren wanneer de schoollocaties wel open zouden zijn.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

  • Je mentor kun je benaderen voor praktische vragen over het onderwijs.
  • Je teamleider kan door je ouders benaderd worden voor vragen over de opvang van leerlingen.
  • Vakdocenten zorgen voor informatie over hun vakken en beantwoorden vragen over de lesstof.

Waar vind ik informatie over het Covid-19 virus?
Haal informatie bij betrouwbare instanties zoals: