Het kabinet heeft gisteravond besloten dat alle scholen voor leerlingen gesloten zijn tot en met maandag 6 april 2020. Alleen leerlingen wiens ouders werken in vitale sectoren/beroepen kunnen op school worden opgevangen. De adviezen en besluiten van het kabinet zijn voor ons leidend in onze besluitvorming en aanpak de komende periode.
Ouders en leerlingen ontvangen onderstaande informatie ook via de school.

Scholen dicht, onderwijs open
Door het sluiten van de scholen, vervallen de fysieke lessen voor alle leerlingen. De leerlingen zijn echter niet vrij. Ze ontvangen huiswerkopdrachten en online of telefonische begeleiding. We vragen leerlingen dan ook om de studiewijzers, de elo en hun e-mail van school regelmatig te controleren. Met de docenten wordt bekeken hoe de lesstof, opdrachten en begeleiding online zo goed mogelijk gegeven kunnen worden. We doen er samen alles aan om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen blijven geven gedurende deze periode.

Om leerlingen in staat te stellen verder te kunnen met het schoolwerk, moeten zij kunnen beschikken over voldoende lesmateriaal. Op dinsdag 17 maart worden leerlingen in de gelegenheid gesteld het kluisje leeg te maken en het benodigde lesmateriaal op school op te halen volgens het rooster dat door de school wordt verspreid.

Deze week informeren de scholen leerlingen ook over vaste contactmomenten met docenten en mentoren. De mentor is ook deze periode het eerste aanspreekpunt bij praktische vragen en vragen over studievoortgang.

Examenleerlingen
Onderwijs aan examenleerlingen en het kunnen afronden van de schoolexamens heeft onze prioriteit. Op dit moment blijft de school echter ook voor examenleerlingen gesloten en worden alle schoolexamens uitgesteld. Naar verwachting ontvangen wij deze week meer informatie van het Ministerie van Onderwijs met richtlijnen voor het onderwijs aan examenleerlingen. Wij informeren de betreffende ouders/verzorgers en leerlingen zo snel mogelijk hierover.
Van de examenleerlingen wordt verwacht dat zij de examenstof blijven bijhouden, opdat ze voldoende voorbereid zijn op de schoolexamens, wanneer deze alsnog worden afgenomen.

Opvang
De school organiseert opvang voor leerlingen waarvan ouders werkzaam zijn in vitale beroepen en niet zelf voor opvang kunnen zorgen. Wij houden hierbij de lijst van de Rijksoverheid aan. Op dit moment worden leerlingen opgevangen op de locatie waar ze normaal les volgen. Mocht dit in de toekomst anders georganiseerd worden, dan worden ouders/verzorgers en leerlingen hierover geïnformeerd.

We vragen ouders/verzorgers om, voor de gezondheid en veiligheid van uw kind maar ook andere leerlingen en onze medewerkers, alleen een beroep te doen op deze opvang indien echt geen andere mogelijkheid bestaat. Er wordt deze periode voor passende schoonmaak gezorgd op de scholen waar leerlingen worden opgevangen. We houden daarnaast de geldende hygiënemaatregelen aan en houden voldoende afstand van elkaar.

Ziek melden
Ziek- en herstelmeldingen kunnen worden gedaan op de manier zoals door de school gecommuniceerd. We vragen om ook in deze periode ziek- en herstelmeldingen te doen zoals ook zou gebeuren wanneer de schoollocaties wel open zouden zijn. De leerplicht en leertaken blijven immers gelden.

De situatie verandert nog steeds en we houden iedereen zo goed mogelijk op de hoogte van de maatregelen die wij treffen. We realiseren ons dat in de huidige omstandigheden veel gevraagd wordt van docenten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen, leidinggevenden en ouders. We willen dan ook onze dank uitspreken voor het begrip en de flexibiliteit in de komende periode.