De landelijke slaag-zakregeling is gisteren bekend gemaakt. Hieronder vindt u de kernpunten:

  • De slaag-zakregeling blijft zo veel mogelijk in stand, bijvoorbeeld waar het gaat om de kernvakkenregel en het maximum aantal onvoldoendes.
  • Na het afronden van de schoolexamens en de herkansingen die in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de school zijn beschreven, stellen scholen uiterlijk op 4 juni vast welke leerlingen op basis van de schoolexamenresultaten zijn geslaagd of gezakt.
  • Leerlingen die op basis van deze resultaten zouden zijn gezakt of hun resultaten willen verbeteren mogen voor maximaal twee vakken een zogeheten resultaatverbeteringstoets (RV-toets) maken. Dit is een verruiming ten opzichte van de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het tweede tijdvak voor één vak het centraal examen mogen herkansen.
  • Vmbo bb- en kb-leerlingen mogen daarnaast ook voor hun beroepsgerichte profielvak een RV-toets maken, dus in totaal voor drie vakken.
  • Scholen kunnen de periode na 4 juni tot de aanvang van de zomervakantie benutten om deze RV-toetsten af te nemen en de diploma-uitreiking te organiseren.
  • Er wordt uitgezocht of er een landelijke beroepsmogelijkheid kan worden ingericht voor leerlingen. Zodra dit bekend is, wordt u hierover geïnformeerd. Het kan namelijk voorkomen dat leerlingen door hun persoonlijke omstandigheden ernstig benadeeld worden door de manier waarop scholen toepassing hebben gegeven aan de examenregels zoals die dit jaar gelden.

Bijzondere gevallen

  • Op basis van de hardheidsclausule hebben scholen de mogelijkheid om leerlingen in individuele gevallen een extra mogelijkheid tot een resultaatverbeteringstoets te bieden. Er moet dan sprake zijn van een ‘onbillijkheid van overwegende aard’. Dat betekent dat de toepassing van de regels onevenredig uitpakt voor de individuele leerling in de ogen van het bevoegd gezag.
  • Daarnaast is in het besluit geregeld dat als een kandidaat ten gevolge van ziekte of om een andere geldige reden is verhinderd bij de resultaatverbeteringstoets, de directeur hem of haar de gelegenheid zal geven om de resultaatverbeteringstoets alsnog af te leggen op een ander moment. Ook kan de directeur het mogelijk maken dat een leerling met een beperking de resultaatverbeteringstoets geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die leerling.

VAVO en staatsexamen
Voor zowel het vavo als het staatsexamen geldt dat als leerlingen in de komende jaren via een van deze voorzieningen hun diploma willen halen zij daarbij de behaalde eindcijfers in 2019-2020 kunnen gebruiken. Leerlingen hoeven de CE’s voor reeds afgesloten vakken dan niet alsnog te doen.

Gespreid en versneld examen
Leerlingen die langdurig ziek zijn of andere bijzondere omstandigheden hebben, mogen hun eindexamens net als anders over twee jaar spreiden. Als zij dit jaar vakken afronden, hoeven zij volgend jaar het CE van deze vakken niet alsnog te doen. Dit geldt ook voor leerlingen die examen doen in het voor- of voorvoorlaatste leerjaar en dit jaar al vakken afsluiten.

Lees hier meer informatie over de slaag-zakregeling.