SVO|PL heeft kennisgenomen van de problematiek rondom de examens bij VMBO Maastricht en de ingrijpende gevolgen voor een grote groep leerlingen.

College van Bestuur en schooldirecteuren hebben naar aanleiding hiervan met elkaar gesproken en vastgesteld dat binnen SVO|PL duidelijke en controleerbare afspraken zijn rondom examinering en administratieve verwerking van de door onze leerlingen behaalde resultaten.

Ongeacht deze positieve constatering hebben bestuur en schoolleiders besloten om de gemaakte regelingen met betrekking tot school- en centrale examens intern te laten onderzoeken op uitvoering en handhaving op schoolniveau. Mocht uit het onderzoek blijken dat de procedure en uitvoering van de examenregeling in strijd met regelgeving, onduidelijk, moeilijk uitvoerbaar of niet controleerbaar is, zal de regeling meteen op die onderdelen aangepast worden. Over mogelijke aanpassingen worden ouders en leerlingen persoonlijk geïnformeerd.

Met de uitvoering van dit onderzoek willen de SVO|PL scholen het vertrouwen van ouders en leerlingen in de kwaliteit van ons onderwijs borgen.

We wensen allen die betrokken zijn bij VMBO Maastricht en nu in onzekerheid leven, veel sterkte toe.

College van Bestuur SVO|PL
Directieraad SVO|PL